Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – DE MKB RECRUITER

1. ALGEMEEN EN DEFINITIES

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, aanvragen en opdrachten tussen De mkb recruiter en haar Opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
b. Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 maart 2022.
c. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn niet geldig tenzij schriftelijk overeengekomen tussen Partijen.
d. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

I. De mkb recruiter: Jurriaan Pennartz Recruitment, handelende onder de naam ‘De mkb recruiter’, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76709965 en gevestigd aan de Ringbaan-Oost 116c te Tilburg, in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als: ‘De mkb recruiter’;
II. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie De mkb recruiter Diensten verricht, dan wel degene met wie zij een overeenkomst van opdracht aangaat of met wie De mkb recruiter in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst dan wel Opdracht, om ten behoeve van Opdrachtgever de Diensten te verrichten. Tevens wordt onder Opdrachtgever verstaan de rechtspersoon waarmee Opdrachtgever in vennootschapsrechtelijke of organisatorische zin in verband staat;
III. Partijen: Opdrachtgever en De mkb recruiter tezamen;
IV. Opdracht: de door de Opdrachtgever aan De mkb recruiter verstrekte Opdracht tot het verrichten van Diensten;
V. Opdrachtbevestiging: De bevestiging van de Opdracht met daarin de verdere details over de te verrichten Diensten, zijnde iedere overeenkomst van opdracht die tussen De mkb recruiter en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst, alsmede iedere aanbieding van De mkb recruiter waarvan door enkele aanvaarding een overeenkomst tot stand kan komen;
VI. Diensten: De werkzaamheden die De mkb recruiter krachtens de Opdracht zal verrichten voor de Opdrachtgever, bestaande uit de uitvoering van de Vacature-Intake en/of de Recruitment Per Vacature;
VII. Vacature-Intake: dienstverlening vanuit De mkb recruiter waarbij door middel van een unieke tool op basis van de input van de Opdrachtgever een op doelgroep data gebaseerde vacaturetekst wordt gecreëerd en na akkoord wordt gepubliceerd door De mkb recruiter;
VIII. Recruitment Per Vacature: de dienstverlening vanuit De mkb recruiter volgend op de Vacature-Intake waarbij er een operationele opvolging plaatsvindt en werving en selectie diensten worden verricht met als doel dat een of meerdere door De mkb recruiter geworven Kandidaat/Kandidaten een Arbeidsverhouding aangaat/aangaan met de Opdrachtgever;
IX. Kandidaat: de op basis van de Opdracht door De mkb recruiter aan Opdrachtgever geïntroduceerde of te introduceren persoon of personen (meervoud: Kandidaten);
X. Arbeidsverhouding: een arbeidsovereenkomst, wat het Nederlands Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat en/of een overeenkomst van opdracht en/of aanneming van werk tussen de Kandidaat en de Opdrachtgever dan wel een ambtelijke aanstelling van de Kandidaat bij Opdrachtgever dan wel de inhuur van de Kandidaat door Opdrachtgever via een derde partij anders dan via De mkb recruiter voor het verrichten van werkzaamheden op enigerlei wijze ten behoeve van Opdrachtgever;
XI. Vergoeding: Het tarief dat De mkb recruiter in rekening brengt voor het verrichten van de Diensten, waarbij ten aanzien van de Vacature-Intake een eenmalige vergoeding per Vacature-Intake geldt en bij Recruitment Per Vacature een wekelijkse vergoeding geldt.

2. OPDRACHT, OPDRACHTVERSTREKKING EN DIENSTEN
a. Aanbiedingen en/of offertes als gedaan door De mkb recruiter zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De door De mkb recruiter uitgebrachte offertes of aanbiedingen zijn geldig gedurende 7 dagen, tenzij anders schriftelijk aangegeven. Indien Opdrachtgever de door De mkb recruiter uitgebrachte offerte of aanbieding niet dan wel niet tijdig accepteert, komt het aanbod van De mkb recruiter te vervallen en kan Opdrachtgever daarop geen beroep doen.
b. Door accordering van een aanbieding en/of offerte van De mkb recruiter verstrekt de Opdrachtgever de Opdracht aan De mkb recruiter. De mkb recruiter bevestigt de Opdracht door toezending van de Opdrachtbevestiging.
c. De mkb recruiter zal de door haar te verrichten Diensten naar beste inzicht en vermogen en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitvoeren. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat zij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de Opdracht heeft verstrekt. Dit betreft in elk geval de informatie en/of schriftelijke documentatie die De mkb recruiter redelijkerwijs nodig heeft voor een goede werving en selectie van een Kandidaat, zijnde een accurate functieomschrijving, de vereiste en gewenste (beroeps)kwalificaties, (een indicatie van) het salaris, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de Arbeidsverhouding. Uitvoering van de Opdracht zal plaatsvinden op basis van de aangeleverde informatie. Het eindresultaat van de Opdracht is niet alleen afhankelijk van de inspanningen van De mkb recruiter, maar ook van Opdrachtgever en eventuele externe factoren. De mkb recruiter zal de door haar te verrichten Diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
d. De mkb recruiter zal haar Diensten verrichten na ontvangst van de getekende Opdrachtbevestiging. De details van de te verrichten Diensten zullen zijn omschreven in de Opdrachtbevestiging.
e. Na ondertekening van de Opdrachtbevestiging zal De mkb recruiter de Vacature-Intake verzorgen. Op grond van de Vacature-Intake en de daarin verkregen input wordt een op doelgroep data gebaseerde vacaturetekst gerealiseerd.
f. De Vacature-Intake wordt gefactureerd nadat de vacaturetekst is geaccordeerd door Opdrachtgever.
g. Na publicatie van de Vacature-Intake kan Opdrachtgever De mkb recruiter inschakelen voor Recruitment Per Vacature. Recruitment Per Vacature wordt standaard ingezet direct na de voltooiing van de Vacature-Intake, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door Partijen. Er geldt een minimale afnameperiode van vier weken voor Recruitment Per Vacature.
h. In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt bij het overeenkomen van een samenwerking tevens een verwerkersovereenkomst afgesloten.

3. LOOPTIJD EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OPDRACHT
a. De Opdracht voor de Vacature-Intake zal zijn aangegaan voor de looptijd (verwachte startdatum en verwachte datum accordering) als overeengekomen tussen Partijen in de Opdrachtbevestiging en zal van rechtswege eindigen op de verwachte datum accordering tenzij Partijen een verlenging afspreken. Indien Opdrachtgever de Vacature-Intake niet accordeert uiterlijk op de verwachte datum van accordering, zullen Partijen in overleg treden om de Opdracht voor de Vacature-Intake te verlengen. Vindt er geen verlenging plaats, dan is De mkb recruiter gerechtigd de redelijke kosten voor uitgevoerde werkzaamheden in rekening te brengen aan de Opdrachtgever.
b. De Opdracht voor de Vacature-Intake kan niet tussentijds worden opgezegd of beëindigd door Partijen. De Opdracht voor de Vacature-Intake komt van rechtswege te eindigen op het moment dat de Opdrachtgever de vacaturetekst heeft geaccordeerd.
c. De Opdracht voor Recruitment Per Vacature wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De startdatum van de Recruitment Per Vacature wordt vastgelegd in de Opdrachtbevestiging.
d. De Opdracht voor Recruitment Per Vacature kan na afloop van de minimale afnameperiode van vier weken steeds tussentijds schriftelijk worden opgezegd door ieder der Partijen met inachtneming van een opzegtermijn van één week (zeven dagen). De opzeggende partij is niet schadeplichtig of aansprakelijk voor de gevolgen van de tussentijdse opzegging van de Opdracht voor Recruitment Per Vacature. Gedurende de opzegtermijn dient de wekelijkse vergoeding voor de Recruitment Per Vacature te worden betaald door Opdrachtgever. Waarbij een gedeelte van een week als een gehele week geldt.
e. Tussentijdse opzegging van de Opdracht voor Recruitment Per Vacature door kan door ieder der Partijen plaatsvinden en om wat voor reden dan ook na afloop van de minimale afnameperiode
f. Indien de Opdracht voor Recruitment Per Vacature na afloop van de minimale afnameperiode conform dit artikel tussentijds is opgezegd, dan zal De mkb recruiter na de opzegtermijn de Opdracht voor Recruitment Per Vacature direct beëindigen.
g. Indien gewenst kan de opzeggende Partij bij de tussentijdse opzegging van de Opdracht schriftelijk (per e-mail) aangeven of de Recruitment Per Vacature-dienstverlening integraal dient te worden beëindigd of dat de tussentijds opzegging een pauzering/stopzetting inhoudt. In het laatste geval kan de Opdrachtgever de Opdracht voor Recruitment Per Vacature doen herleven door binnen twaalf maanden na de pauzering/stopzetting De mkb recruiter schriftelijk (per e-mail) te informeren over de wens de Recruitment Per Vacature te continueren en zal alsdan een evaluatiegesprek plaatsvinden en vervolgens een nieuwe Opdrachtbevestiging worden overeengekomen tussen Partijen en zal de Recruitment Per Vacature op basis daarvan worden gecontinueerd.
h. In geval een van beide Partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.

4. BETALING
a. De toepasselijke eenmalige Vergoeding voor de uitvoering van de Vacature-Intake wordt tussen Partijen overeengekomen in de Opdrachtbevestiging. Per Vacature-Intake (en dus per vacaturetekst) geldt de tussen Partijen afgesproken vaste eenmalige Vergoeding.
b. Voor de Recruitment Per Vacature geldt een Vergoeding per week (per vijf werkdagen ongeacht het resultaat en/of daadwerkelijk werkzaamheden worden verricht door De mkb recruiter).
c. De werkzaamheden en eventueel gemaakte kosten worden maandelijks gefactureerd. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Na de vervaldag is De mkb recruiter gerechtigd de contractuele rente alsmede buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan De mkb recruiter met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de Opdracht opschorten.
d. De mkb recruiter behoudt zich het recht voor om de toepasselijke Vergoeding(en) te verhogen, zowel ten aanzien van de Vacature-Intake als ten aanzien van de Recruitment Per Vacature. Partijen overleg voeren over een eventueel toe te passen verhoging van de toepasselijke Vergoeding(en). Indien Partijen niet tot overeenstemming komen, dan is De mkb recruiter gerechtigd de Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder schadeplichtig of aansprakelijk ten zijn ten opzichte van de Opdrachtgever.
e. Is de Opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De mkb recruiter is gerechtigd het openstaande factuurbedrag te verhogen met een contractuele rente van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de openstaande factuur of deel daarvan. Een aanmaning daartoe is niet vereist.
f. Indien de Opdracht is verstrekt door méér dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven – ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.
g. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan De mkb recruiter verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
h. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien De mkb recruiter echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

5. WIJZIGING VAN DE OPDRACHT, C.Q. MEERWERK
a. Om de uitvoering van de Opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die De mkb recruiter nodig heeft.
b. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Opdracht kan worden beïnvloed indien Partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

6. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT
a. De duur van de Opdracht kan behalve door de inspanning van De mkb recruiter worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die De mkb recruiter verkrijgt, de mate van medewerking die wordt verleend en de wervingshaalbaarheid van in te vullen functies. De mkb recruiter kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van een Opdracht zal zijn.

7. OVERMACHT
a. Wordt één der Partijen door overmacht van blijvende respectievelijk tijdelijke aard verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, dan kan deze partij zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden verklaren, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst opschorten. Deze meldt deze overmacht zo spoedig mogelijk schriftelijk bij de andere partij.
b. Van overmacht is sprake, indien ten gevolge van enige omstandigheid redelijkerwijs niet (langer) van de zich op overmacht beroepende partij kan worden verlangd dat zij haar verplichtingen (verder) nakomt. De mkb recruiter en de Opdrachtgever kan zich onder meer op overmacht beroepen indien de uitvoerende specialist door ziekte of anderszins redelijkerwijs niet in staat is de opdracht uit te voeren of te voltooien en De mkb recruiter er niet in is geslaagd een geschikte vervanger te vinden.

8. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN
a. Modellen, technieken, instrumenten, methoden en systemen door De mkb recruiter ontwikkeld ten behoeve van cliënten/opdrachtgevers, hetzij in papieren versie of digitale versie, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de Opdracht en/of in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van De mkb recruiter, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Eigendoms- en auteursrechten gelden tevens voor alle informatie en materialen, met inbegrip van, doch niet beperkt tot software, teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, iconen of applicatiecode, de content die zich op de website(s) en webserver van De mkb recruiter bevinden. Voorgaande geldt, in geval van guesthosting, tevens voor al het materiaal dat ontwikkeld is ten behoeve van de website of websites van cliënten/opdrachtgevers.
b. Ieder gebruik, openbaarmaking of wijziging van genoemde materialen van De mkb recruiter zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De mkb recruiter is verboden en zal strafrechtelijk worden vervolgd.

9. VERTROUWELIJKHEID
a. De mkb recruiter verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever jegens derden. De mkb recruiter zal in het kader van de Opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van belangen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van De mkb recruiter aan derden geen mededeling doen over de aanpak van De mkb recruiter, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage, adviezen, trainingen, voordrachten etc. ter beschikking stellen.

10. AANSPRAKELIJKHEID
a. De mkb recruiter is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door De mkb recruiter van zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop bij uitvoering van de betreffende Opdracht mag worden vertrouwd.
b. De aansprakelijkheid van de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van de Vergoeding(en) die De mkb recruiter voor zijn werkzaamheden in het kader van die Opdracht heeft ontvangen. Bij Opdrachten die een looptijd hebben langer dan twee maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste maand.
c. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. Schade bij de Opdrachtgever direct veroorzaakt door De mkb recruiter kan door De mkb recruiter worden vergoed voor zover diens bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering daarin voorziet.
d. De mkb recruiter is niet aansprakelijk ingeval onverhoopt niet tijdig een Kandidaat aan Opdrachtgever kan worden geïntroduceerd dan wel ingeval er, om welke reden dan ook, onverhoopt geen Arbeidsverhouding tot stand kan komen met de geïntroduceerde Kandidaat.
e. De mkb recruiter is niet aansprakelijk voor gevolgschade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen immateriële schade, bedrijfsschade of welke andere vorm van indirecte schade ook.
f. De mkb recruiter zal zich inspannen om de geschiktheid te waarborgen van Kandidaten die zijn geselecteerd ten behoeve van haar Opdrachtgevers, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door voorgestelde of in dienst getreden Kandidaten.

11. NON-DISCRIMINATIE EN RECRUITERCODE
a. De mkb recruiter hanteert een strikt antidiscriminatiebeleid en wijst iedere vorm van discriminatie af. Onder discriminatie verstaan wij: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens , politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. In het bijzonder verstaan wij onder discriminatie ook het ingaan op verzoeken tijdens het sollicitatieproces om onderscheid te maken tussen personen op basis van bepaalde criteria die geenszins noodzakelijk en/of relevant zijn voor de goede invulling van de functie. Verzoeken (Opdrachten) van Opdrachtgever om bij de werving, selectie en/of sollicitatieprocedure van de Kandidaat rekening te houden met discriminatoire criteria worden niet in behandeling genomen.
b. Discriminatoire verzoeken als bedoeld onder artikel 11 onder a van deze Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend worden gehonoreerd indien er sprake is van een objectieve rechtvaardiging voor de gestelde criteria. Er is sprake van een objectieve rechtvaardiging bij het werven en selecteren op de door Opdrachtgever verzochte criteria indien dit:
i. een legitiem doel dient. Dit houdt in dat er een goede (functie gerelateerde) reden is om tijdens het sollicitatieproces op betreffende criteria te toetsen;
ii. resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;
iii. in redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;
iv. noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken.
c. Indien De mkb recruiter voor of tijdens het recruitmentproces van oordeel is dat sprake is van een discriminatoir verzoek van Opdrachtgever zonder objectieve rechtvaardiging daarvoor, dan zal De mkb recruiter dit terugkoppelen aan Opdrachtgever en niet overgaan tot Introductie van een Kandidaat op de Opdracht samenhangend met het discriminatoir verzoek.
d. De mkb recruiter en Opdrachtgever bevorderen en zien erop toe dat diens medewerkers in de uitoefening van werving en selectie werkzaamheden zich zal conformeren aan de Recruitercode (als te raadplegen via: www.recruitercode.nl).

12. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
a. De mkb recruiter behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra De mkb recruiter de Opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.

13. ONDERSTEUNING DOOR DERDEN
a. Indien nodig wordt gebruik gemaakt van de expertise van partners. De Opdrachtgever geeft door middel van accordering van de Opdrachtbevestiging bij voorbaat toestemming aan De mkb recruiter om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Opdracht.

14. TOEPASSELIJK RECHT
a. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit onderhavige overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

Versie: maart 2022

Vragen over onze algemene voorwaarden?

Heb je vragen over onze algemene voorwaarden? We beantwoorden ze graag, stuur een mail naar jurriaan@mkb-recruiter.nl.